Kushti i dytë i Islamit NAMZI (SALAT)


Namazi është ibadet islam që kryhet duke u falur dhe duke lexuar. Namaze janë pesë: Sabahi, Dreka, Ikendia, Akshami dhe Jacia. Sicili namaz falet në kohën e vet (të mëngjesit, mesditës, pasditës, mbrëmjes dhe natës).

Namazi përmbahet prej gjashtë pjesëve. Ato pjësë janë: tekbiri fillestar, qëndrimi në këmbë, leximi i Kuranit, përkulja, lëshimi i fyturës në tokë dhe ulja. Këto gjashtë pjesë përbëjnë formën e namazit.

Të qëndruarit në këmbë, të përkulurit, të ramunit në sexhde dhe të ndjeurit ulur janë punë trupore dhe duhet të mësohen duke ushtruar (me ushtrime)

Një qëndrim në këmbë, një përkulje dhe dy sexhde përbëjnë një rekat të namazit.

Pjesët përbërëse të namzit (Ruknet e namazit)

Namazi ka gjashtë pjesë përbërëse, ato janë


1. Takbiri fillestar (iftitah tekbiri)

2. Ndejtje në këmbë (kijam)

3. Leximi i Kuranit (kiraet)

4. Përkulja (ruku')

5. Vënia e fytyrës në tokë (sexhde)

6. Ulja në mbarim të namazit (kadei ehire) dhe dalja nga namzi.