Për "1 Prillin" - "Ditën e rrenave"!

Allahu në Kur’an thotë: 

"Pamëdyshje trillojnë gënjeshtra vetëm ata që nuk u besojnë argumenteve të Allahut, e ata janë gënjeshtarë.” (Nahl, 105). 

Allahu, poashtu thotë: 

”Allahu nuk e udhëzon në rrugë të drejtë atë që e tepron me gënjeshtra.” (Gafir, 28).

Muhammedi, alejhi salatu ue selam, ka thënë: 

”Cilësitë e dyftyrëshit janë tri: kur flet gënjen, kur premton nuk e zbaton premtimin dhe kur i besohet tradhëton.” 

(Transmetojnë Buhariu dhe Muslimi).

Gënjeshtra udhëzon drejt të këqijave dhe zjarrit.

Ibën Mes’udi, radiAllahu anhu, thotë se Pejgamberi, salAllahu alejhi ue selem, ka thënë:

“Sinqeriteti është bamirësi ndërsa bamirësia shpie ne Xhennet. Vërtet njeriu do të vazhdojë të flasë drejt (të jetë i sinqertë në të folur) derisa të shkruhet tek Allahu, subhanehu ue te'ala, si i sinqertë. 

Gënjeshtra është marrëzi ndërsa marrëzia shpie në zjarr (Xhehennem). 

Njeriu do të vazhdojë te gënjejë derisa të shkruhet tek Allahu, subhanehu ve te'ala, si gënjeshtar.” (Transmetojnë Buhariu dhe Muslimi).

Pse gënjejnë njerëzit?

1. Mospasja frikë nga Allahu.

2. Përpjekja për të ndryshuar realitetet.

3. Mashtrimi i njerëzve.

4. Tërheqja e vëmendjes së njerëzve me anë të tregimeve dhe njohurive të rreme.

5. Mësimi i gënjeshtrës qysh në femijëri.

6. Llogaritja e saj prej “zgjuarsisë”.

Shkëputur disa vargje nga shkrimi i hoxhës: Valdet Kamberi

0 Kommentare

Namazi i xhumasë

Festë e javës e festë e shpirtit!

Namazi i xhumasë është farz-obligim për çdo musliman, i mençur, moshërritur, i lirë dhe vendas (jo udhëtar).

All-llahu xhele shanuhu thotë: 

“O ju që keni besuar, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e xhuma, nxitoni me zell për aty ku përmendet All-llahu (dëgjojeni hutben, faleni namazin), dhe lëreni tregtinë (dhe çdo punë tjetër).

Kjo është shumë më e dobishme për ju, veç sikur ta dinit!” (El-Xhumua, 9)

Transmetohet se Pejgamberi salallahu alejhi ue selem ka thënë: 

“Falja e pesë kohëve të namazit dhe xhumaja deri në xhumanë e ardhshme i shlyejnë mëkatet (e vogla) që bëhen mes tyre.” (Muslimi)

Namazin e xhumasë nuk e kanë obligim: gratë, fëmijët dhe të sëmurët, të cilëve u vështirësohet gjendja nëse shkojnë në namaz të xhumasë, dhe udhëtarët.

0 Kommentare

Kur'an - 6:21

"S'ka dyshim, shpifësit dhe gënjeshtarët nuk kanë shpëtim."

(Kur'an - 6:21)

0 Kommentare

Al-Baqara 2:61

Das Gleichnis derjenigen, die ihren Besitz auf Allahs Weg ausgeben, ist das eines Saatkorns, das sieben Ähren wachsen lässt, (und) in jeder Ähre hundert Körner. Allah vervielfacht, wem Er will. Und Allah ist Allumfassend und Allwissend.

Al-Baqara 2:61

0 Kommentare