Hadith

0 Kommentare

Vlera e ditës së xhuma

Xhumaja është një ditë e shenjtë dhe festë për çdo musliman. Transmetohet nga Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur me të, se Pejgamberi salallahu alejhi ue selem ka thënë: “Dita më e mirë në të cilën ka lindur dielli është dita e xhumasë. Në këtë ditë është krijuar Ademi (alejhi selam), në këtë ditë është futur në xhenet, në këtë ditë është nxjerrë nga xhenneti dhe nuk do të bëhet kiameti vetëm se në këtë ditë.” Muslimi.

0 Kommentare

Hadith

0 Kommentare

Hadith

0 Kommentare

Për "1 Prillin" - "Ditën e rrenave"!

Allahu në Kur’an thotë: 

"Pamëdyshje trillojnë gënjeshtra vetëm ata që nuk u besojnë argumenteve të Allahut, e ata janë gënjeshtarë.” (Nahl, 105). 

Allahu, poashtu thotë: 

”Allahu nuk e udhëzon në rrugë të drejtë atë që e tepron me gënjeshtra.” (Gafir, 28).

Muhammedi, alejhi salatu ue selam, ka thënë: 

”Cilësitë e dyftyrëshit janë tri: kur flet gënjen, kur premton nuk e zbaton premtimin dhe kur i besohet tradhëton.” 

(Transmetojnë Buhariu dhe Muslimi).

Gënjeshtra udhëzon drejt të këqijave dhe zjarrit.

Ibën Mes’udi, radiAllahu anhu, thotë se Pejgamberi, salAllahu alejhi ue selem, ka thënë:

“Sinqeriteti është bamirësi ndërsa bamirësia shpie ne Xhennet. Vërtet njeriu do të vazhdojë të flasë drejt (të jetë i sinqertë në të folur) derisa të shkruhet tek Allahu, subhanehu ue te'ala, si i sinqertë. 

Gënjeshtra është marrëzi ndërsa marrëzia shpie në zjarr (Xhehennem). 

Njeriu do të vazhdojë te gënjejë derisa të shkruhet tek Allahu, subhanehu ve te'ala, si gënjeshtar.” (Transmetojnë Buhariu dhe Muslimi).

Pse gënjejnë njerëzit?

1. Mospasja frikë nga Allahu.

2. Përpjekja për të ndryshuar realitetet.

3. Mashtrimi i njerëzve.

4. Tërheqja e vëmendjes së njerëzve me anë të tregimeve dhe njohurive të rreme.

5. Mësimi i gënjeshtrës qysh në femijëri.

6. Llogaritja e saj prej “zgjuarsisë”.

Shkëputur disa vargje nga shkrimi i hoxhës: Valdet Kamberi

0 Kommentare

Hadith

0 Kommentare

Namazi i xhumasë

Festë e javës e festë e shpirtit!

Namazi i xhumasë është farz-obligim për çdo musliman, i mençur, moshërritur, i lirë dhe vendas (jo udhëtar).

All-llahu xhele shanuhu thotë: 

“O ju që keni besuar, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e xhuma, nxitoni me zell për aty ku përmendet All-llahu (dëgjojeni hutben, faleni namazin), dhe lëreni tregtinë (dhe çdo punë tjetër).

Kjo është shumë më e dobishme për ju, veç sikur ta dinit!” (El-Xhumua, 9)

Transmetohet se Pejgamberi salallahu alejhi ue selem ka thënë: 

“Falja e pesë kohëve të namazit dhe xhumaja deri në xhumanë e ardhshme i shlyejnë mëkatet (e vogla) që bëhen mes tyre.” (Muslimi)

Namazin e xhumasë nuk e kanë obligim: gratë, fëmijët dhe të sëmurët, të cilëve u vështirësohet gjendja nëse shkojnë në namaz të xhumasë, dhe udhëtarët.

0 Kommentare

Hadith

0 Kommentare

Hadith

“Ai i cili e ndërton një xhami për hir të Allahut dhe aty do të përmendet Allahu, Allahu do t’ia ndërtojë atij një shtëpi në xhennet.”

Muhammed (صلى الله عليه وسلم)

0 Kommentare

Hadith

Kush e fal namazin e sabahut, është nën mbrojtjen e All-llahut.

Muhammed (صلى الله عليه وسلم)

0 Kommentare

Hadith

Dita e xhuma

Dita Xhuma

0 Kommentare